Jätehuoltomääräysten mukaisia kuormausaikoja on noudatettava kaikessa jätteenkuljetuksessa

Jätehuoltomääräykset ovat lainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta, tarkentavia määräyksiä. Ne ovat nimensä mukaan velvoittavia, eivät suosituksia. Jätehuoltomääräysten 31 § Kuormaaminen asettaa jätteen kuormaamiselle ja kuljetukselle selkeän aikavälin, milloin kuormausta ja kuljetusta voi asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä tehdä. 31 § kuuluu myös niihin jätehuoltomääräyksiin, jotka koskevat kunnan vastuulla olevan jätehuollon lisäksi myös elinkeinotoiminnan jätehuoltoa. Määräystä on siis noudatettava kaikessa yhdyskuntajätteen sekä lietteen kuormauksessa ja kuljetuksessa.

Jätehuoltomääräysten 31 §:ssä todetaan seuraavaa: Jätteiden kuormaaminen asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on sallittu arkisin klo 6.00–22.00. Poikkeuksellisesti kuormausta voidaan tehdä lauantaisin ja pyhäpäivisin klo 7.00–21.00. Kuormaus on tehtävä mahdollisimman häiriöttömästi eikä siitä saa aiheutua roskaantumista tai haittaa ympäristölle tai terveydelle.

Kaikki kuormaaminen tulee tapahtua annettujen kellonaikojen välisenä aikana. Mikäli kuormausta tehdään muina aikoina, tulee sitä varten hakea jätehuoltomääräyksistä poikkeamispäätös etukäteen jätehuoltoviranomaiselta.

Jätehuoltomääräysten noudattamista valvoo ympäristönsuojeluviranomainen. Jätehuoltoviranomainen tekee havaituista rikkeistä valvontailmoituksen viranomaiselle.

Kuormausaikojen noudattaminen

Jätehuoltoviranomaisen tietoon on tullut, että jätehuoltomääräysten mukaisia kuormausaikoja ei ole täysin noudatettu alueella. Jätehuoltoviranomainen huomauttaa, että kaikessa asuinkiinteistöjen lähei-syydessä tapahtuvassa jätteen kuormaamisessa ja kuljetuksessa on noudatettava 31 §:n mukaisia aikoja, ja reitit on suunniteltava niin, että kuormaaminen onnistuu arkisin klo 6-22 välisenä aikana turvallisesti ja ympäristö huomioon ottaen. Esimerkiksi kohteissa, joissa kuormaaminen ei ole turvallista liikenteen ruuhka-aikana, laaja aikaväli mahdollistaa kuormaamisen ruuhka-ajan ulkopuolella.

Kuormausaikaa pidennettiin viimeisimmän määräysmuutoksen yhteydessä Kiertokapula Oy:n esityksestä. Kaikki terveydensuojeluviranomaiset eivät puoltaneet pidennystä. On tärkeää, että kuormausaikoja noudatetaan, ettei aikoja jouduta tulevaisuudessa mahdollisten rikkeiden takia lyhentämään.

Seuranta ja valvonta

Mikäli kuormausaikojen noudattamattomuutta ilmenee, niistä ilmoitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka valvoo jätehuollon lain ja määräysten mukaisuutta. Valvovat viranomaiset asiassa ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen sekä ELY-keskukset.

Hämeenlinnassa 1.10.2020

Jätelautakunta Kolmenkierto

Lisätiedot: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p. 050 308 9345